कविता : अस्तित्वको खोज

  • प्रकाशित मिति : May 30, 2021
  • एस आर दुवाडी
ढुङ्गामा माटोको,
माटोमा बोट बिरुवाको,
ढुङ्गामा नै बोट बिरुवाको,
बोट बिरुवामा जीवजन्तूको,
माटोमा जीवजन्तूको,
ढुङ्गोमा नै जीवजन्तूको,
जीवजन्तुमा म,
माटोमा म,
ढुङ्गामा म,
जबसम्म मेरो अस्तित्व
तबसम्म ढुङ्गाको अस्तित्व,
ढुङ्गाको अस्तित्व= मेरो अस्तित्व
मेरो अस्तित्व = ढुङ्गाको अस्तित्व ,
ढुङ्गा = म
म = ढुङ्गा
नाम : एस आर दुवाडी